Louis Brus, Alexei Ekimov, Moungi Bawendi

Position: Chemistry
Jahr: 2023
Land: USA