Louis Brus, Alexei Ekimov, Moungi Bawendi

Position: Chemie
Jahr: 2023
Land: USA